Vad är Aktiva?

Aktiva är till för att vägleda dig som är ung att söka arbets- och studieplatser. Om du är osäker på ditt yrkesval finns det möjligheter att pröva dig fram genom att gå på arbetsprövning på intressanta arbetsplatser. Som arbetslös arbetssökande kan du under arbetsprövningen ha möjlighet att få ekonomiskt stöd. Du får också stöd och råd i ditt arbetssökande t.ex. hur skriva arbetsansökan och meritförteckning, hur en arbetsintervju går till och var det finns det arbetsplatser. Bor du på annat håll i kommunen än i Pargas så kan vi komma överens att träffas på ett ställe nära dig.

Aktivas Kreativa startverkstad, har konkreta arbetsuppgifter och ger även möjligheten för kreativ verksamhet. Huset ger ramar för små och stora idéer. Vi vill höra om dina idéer, tankar och kunskap så stöder vi dig längs vägen!

Läs mera om våra verkstäder

I Aktiva får du också råd, stöd och vägledning till allt som har med utbildning att göra. Vi kan göra studiebesök till skolor och bekantar oss med olika utbildningsalternativ.

Aktiva är ett tvåspråkigt ställe så du får stöd och hjälp på ditt eget modersmål.

Vi samarbetar med t.ex. Arbets- och näringsbyrån, stadens olika enheter, skolor, företag och med alla de som kan bidra till att dina framtidsplaner förverkligas

För Vem?

För dig som är under 29 år

För dig som bor i Pargas

För dig som funderar på att avbryta eller redan avbrutit dina studier

För dig som är arbetslös

Senaste aktuellt

Aktiva är aktiv igen

Vi är tillbaka på jobb! Kontakta oss!

Sitt inte ensam och fundera utan kom till Aktiva så funderar vi tillsammans.
Verkställ dina planer!

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet, och hör administrativt till social- och hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt till familje-enheten. Verksamheten har byggts upp bl.a. genom flera ESF projekt (Future Files, Operation Work/NorrisJob, Owi och Aktiva) och verksamheten har blivit permanent fr.o.m. 1.4.2008. Aktiva finansieras delvis genom understöd från NTM-centralen och undervisnings- och kulturministeriet.

Aktiva besöks årligen av ca 100 unga. Medelåldern bland våra kunder är ca 20 år och ca hälften är finskspråkiga. Den största delen (ca 75%) har inte genomfört yrkesstudier, vilket betyder att en stor del av arbetet innefattar planering och kartläggning av studiemöjligheterna.

Samarbetsnätverket är en viktig redskap i arbetet med kunderna. Den största delen av Aktivas kunder kommer genom arbets- och näringsbyrå men många kunder kommer även genom socialarbetet, familjearbetet, grundskolan, 2. stadiets skolor och mentalvården. Många unga hittar oss genom sina vänner och familjen, Aktivas dörrar är vanligtvis öppna måndag till fredag dagstid.

Aktiva är medlem i Egentliga Finlands verkstadsnätverk och det finlandssvenska verkstadsnätverket ULA. Samarbetsformerna är gemensamma möten, utbildningar och spridning av material.

Aktiva har en styrgrupp som går igenom, diskuterar och kommer med idéer och förslag till Aktiva verksamhet.

Aktiva söker handledare
HANDLEDARE

En tidsbunden anställning som handledare vid Ungdomsverkstaden Aktiva i Pargas

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet för stadens unga (15-28 år), som inte studerar / arbetar eller som är i behov av stöd och vägledning.

Behörighetskrav: lämplig yrkesexamen, lämplig utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande examen på institutnivå. Kreativitet, händighet, samarbetsförmåga och tidigare erfarenhet av arbete med unga.

Handledaren anställs för ett år, möjligheter till fortsättning om finansiering erhålls.
Språkkrav: tillräckliga kunskaper i svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.
Ansökningshandlingarna samt studie- och arbetsintyg lämnas senast 8.10.2012 till Pargas stad / socialcentralen / socialsekreterare Eva af Heurlin, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi.
Närmare uppgifter ger Aktivas verksamhetsledare Jenni Lindroos, tfn 0505962108

Handledarens huvudsakliga arbetsuppgift är att handleda deltagare i Aktivas kreativa verkstad i deras arbetsuppgifter.

Handledaren handhar den konkreta handledningen av den unga kundens (arbetsmarknadsstöd praktikant, kund som är på arbetsprövning, deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte eller andra) arbetsuppgifter. Till detta hör att ge råd och stöd i planerandet av arbetet, att introducera i arbetet, att visa och lära ut hur arbetet genomförs samt att följa upp att arbetsuppgifterna blir genomförda och utvärderade. Handledaren skall även ge feedback och göra utvärderingar om kundens sätt att arbeta.

Handledaren planerar och verkställer verkstadens deltagares arbetsuppgifter som kan bestå av: renovering av mindre möbler, mindre trä- eller andra hantverksarbeten eller andra konkreta uppgifter.

Handledaren samarbetar med verksamhetsledaren och övrig personal, kring utvecklandet av Aktiva och deltar även vid behov i nätverksmöten (social-, ungdoms,- utbildningssektorn och arbets- och näringsbyrån) och i ledningsgruppens möten.

Den kreativa verkstadens handledare arbetar i samarbete med startverkstadens handledare, och fungerar vid behov som dess vikarie.
Om du inte studerar eller jobbar!
Kontakta oss! Hösten gemensamma ansökningstider till utbildningar närmar sig. Hos oss får du stöd samt rådgivning om olika alternativ.
Aktivas sommar
Start- och kreativa verkstaden arbetar fram till midsommaren. I augusti börjar vi igen ta in praktikanter i verkstäderna. Tag kontakt!
Läs mera i aktuellt!
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Oksanen
Uppsökande ungdomsarbete
Martina Oksanen
040-4885657
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Image Image Image Image Image Image