Rådgivande verkstaden

Rådgivande verkstaden

Den råd­gi­van­de verk­sta­den ger hand­led­ning och stöd till främst de ung­do­mar som inte stu­de­rar eller ar­be­tar. Vi ar­be­tar även med ung­do­mar som hål­ler på att av­bry­ta stu­di­er­na, för att i ett så ti­digt skede som möj­ligt få kon­tak­ten till dessa ung­do­mar.

Kreativa startverkstaden

Kreativa startverkstaden

Verk­sam­he­tens ramar är livs­han­te­ring och väl­må­en­de. De unga får lära sig att jobba till­sam­mans, ru­ti­ner och att känna igen sina star­ka sidor. Tan­ken är att vara nyt­tig och lära sig något nytt.

Annat

Annat

Denna text är under kon­struk­tion.

 • Rådgivande verkstaden
 • Rådgivande verkstaden
 • Rådgivande verkstaden

Den rådgivande verkstaden ger handledning och stöd till främst de unga som inte studerar eller arbetar. Vi arbetar även med unga som håller på att avbryta studierna, för att i ett så tidigt skede som möjligt få kontakten till dessa unga. Den rådgivande verkstadens arbetsmetod är handledningsmöten i Aktiva ca en gång i veckan. Under denna period planerar och genomför kunderna en framtidsplan, som kan innehålla sökandet till utbildningar, arbetsprövningsplatser, stödsysselsättningsplatser eller arbete. Vi hjälper till att fylla i olika blanketter och ansökningar, ger stöd och råd till hur man skriver en meritförteckning och arbetsansökan, tränar inför arbetsintervjuer, handleder till att hitta arbetsplatser. Tillsammans med de unga besöker vi skolor, arbetsplatser och arbetsprövningsplatser.

Vi handleder också de unga vidare till sådana tjänster de behöver men som inte vi kan erbjuda. Det kan vara fråga om läkarvård, missbrukarvård, fritidssysselsättning, stödgrupper osv. Utgångspunkten för verksamheten är individen och kundens egna styrkor och önskemål om framtiden. Vi samarbetar med arbets- och näringsbyrån, socialbyrån, ungdomssektorn, skolor, arbetsgivare och andra sektorer som har en beröring till kundens liv.

Hur kommer man då till den rådgivande verkstaden? Den unga kan själv ta kontakt eller så kan det vara den ungas föräldrar, släkt eller vänner som tar kontakt. Det kommer också unga till oss via TE-byrån, socialbyrån, skolor, mentalbyrån osv. Första träffen kan ske på Aktiva men bor den unga på annan plats än i Pargas så kan vi också åka till ett ställe som är närmare den unga. Vi jobbar på båda inhemska språken vilket garanterar att den unga alltid får service på sitt eget modersmål.

I den rådgivande verkstaden har man också möjlighet att träffa en socialarbete om man har behov för sådana tjänster. Socialarbetaren kan hjälpa den unga med frågor gällande bostadärenden, ekonomiplanering, utkomststöd och andra bidrag. Den unga får hjälp att fylla i blanketter samt reda på vilka ekonomiska bidrag han/hon har rätt till. Man kan också träffa socialarbetaren om man har personliga problem med relationer till hemmet, skolan, vänner osv.

Uppsökande Verksamhet

Syftet i det uppsökande arbetet är att i samarbete med olika håll (t.ex. skolor, arbets- och näringsbyrån, ungdomsverksamheten och socialbyrån) hitta de unga som är utanför eller bara otillräckligt förankrade i samhällets tjänster. Vi stöder dem i att hitta passande tjänster och söker tillsammans sådana stigar till studie- och / eller arbetslivet som de kan kalla deras egna.

Väsentligt är att ta hänsyn till den unga och hans/ hennes liv som en helhet, äkta mötande och närvaro, samt tron på den ungas egna styrkor. Vi hjälper de unga att få tag i sina egna drömmer och sätta sådana mål, som känns betydelsefulla för dem själva. Denna process är värdefull i sig, lika värdefull som varje ung.

Uppsökaren jobbar mycket med båda grundskolan samt andra stadiets utbildningar. Att få kontakt med de unga som funderar på att avbryta eller redan avbrutit sina studier så tidigt som möjligt är viktigt. Samarbetet mellan uppsökaren och den unga är frivilligt och utgår helt från den ungas behov och vilja. Syftet med jobbet är att alla skall få en sysselsättning och innehåll i sitt liv, är det då frågan om studier, arbete, praktik eller annat. Uppsökaren jobbar inte bara på ett ställe utan har möjlighet att åka ut till olika skolor och evenemang för att dela med sig information. Detta gäller också arbete med de unga, man har möjlighet att besöka skolor, praktik- och arbetsplatser tillsammans med uppsökaren.

 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden
 • Kreativa startverkstaden

Kreativa startverkstaden är till för att de unga skall få göra saker tillsammans, lära sig jobbrutiner och öka självkännedomen. Tyngdpunkten ligger på livshantering, att prova på olika saker och att få en rutin i det dagliga livet.

Startverkstadens innehåll varierar från gång till gång, och i denna tas i beaktande deltagarens färdigheter och önskemål. Startverkstaden samarbetar med åldringsvården genom att man tidigare bl.a. har levererat matkassar till servicehusets seniorer och gett datorhjälp i seniorstugan. Verkstadens unga har även varit och hjälpt till i familjekaféet. De unga har renoverat möbler, både Aktivas egna och stadens andra sektorers, gjort sagolådor till dagvården, fixat Aktivas gård, planterat blommor, tvättat fönster, gjort mat och bakat samt sökt arbete och studieplatser.

Tanken är att vara nyttig och också lära sig något nytt!

 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat
 • Annat

Aktiva är aktiv igen
Vi är tillbaka på jobb! Kontakta oss!
Aktiva på semester
Vi har semester enligt följande
Jenni 1.7-5.8
Martina 2.7-5.8
Heini 6.7-31.7
Viveka 1.7-31.7

kreativa startverkstaden har sommarpaus 29.6-7.8
Aktiva är aktiv!
Vi har återgått till arbetsplatsen fr.o.m. 1.6. Kontakta oss om det är något du funderar på!
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Oksanen
Uppsökande ungdomsarbete
Martina Oksanen
040-4885657
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Image Image Image Image Image Image